ОШ Ђуро Стругар

Нешто о мени...

Реч директора

  Визија и мисија добре и успешне школе је реална и остварљива. Топао, леп, чист, мотивишући и афирмативан школски простор, употребљиво и применљиво стечено знање и вештине, стручан, посвећен, пријатан наставни кадар са намером да уважава, поштује, дели знање, отворен за сарадњу и размену мишљења, демократски оријентисан према циљевима и задацима. Срећни ученици који се односе са љубављу према школи, бирају начин учења прилагођен њиховим потребама, деле своје недоумице и знања са другарима и наставницима без устезања, поштујући и уважавајући једни друге, где се речи хвала, молим и извини изговарју у свакодневном опхођењу и дружењу. Партнерски однос са родитељима ученика, узајамна подршка и разумевање на заједничком задатку до остварења циља је једна од најважнијих карика у ланцу потребних сегмената за остваривање критеријума успешности. Љубав, најјача покретачка снага биће усмерена ка свим сегментима образовно-васпитне политике школе. Школа са дугом традицијом јасно предочава и упућује да треба очувати дух предака, остварених резултата и постигнутих успеха. Од далеке 1959. уткано је много труда и успеха што обавезује да наставимо у истом смеру. „Учитељ утиче на вечност. Он никада не може утврдити где престаје његов утицај.”

60

учионица


100

награда


61

godina tradicije

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

Ош Марко Орешковић
Ваннаставно особље
Име и презиме Звање Радно место
Гордана Радојевић Наставник разредне наставе Директор
Иван Стељић Дипломирани правник Секретар
Драгана Драча Дипломирани економиста Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствено пословање
Стручни сарадници
Име и презиме Звање Радно место
Слађана Драшковић Педагог Педагог
Љиљана Петров Наставник руског језика Библиотекар
Наставници предметне наставе
Име и презиме Радно место
Радмила Пиповић Наставник српског језика
Нада Гајић Наставник српског језика
Маријана Којић Наставник српског језика
Јадранка Гермонд замена Зорица Радека Наставник немачког језика
Нада Дамљановић Шуњеварић Наставник руског језика и ГВ
Маша Смиљанић Наставник енглеског језика
Мирјана Догањић Ђурасовић Наставник енглеског језика
Рената Бујић Наставник ликовне културе
Љиљана Дражић Наставник музичке културе
Никола Витић Наставник историје
Нада Ранковић Наставник географије
Игор Димитријевић Наставник физике
Биљана Микић Наставник математике
Сања Крџић Наставник математике
Гордана Стевовић Наставник информатике
Мирјана Покрајац – Жутић Наставник биологије
Мира Богојевић Наставник хемије
Мирјана Будимировић Наставник физичког и здравственог васпитања
Драган Марковић Наставник физичког и здравственог васпитања
Миле Стојичић Наставник техничког образовања
Небојша Граховац Наставник техничког образовања
Ђурђа Стокић Берска настава
Наставници разредне наставе
Име и презиме Радно место
Слађана Лилић Наставник разредне наставе
Драгана Голубовић Наставник разредне наставе
Илонка Маљковић Наставник разредне наставе
Тања Гаровић -Драгин Наставник разредне наставе
Слађана Ћосић Наставник разредне наставе
Јасминка Будишин Наставник разредне наставе
Јанока Ранковић- Ћирић Наставник разредне наставе
Слађана Кувељић Наставник разредне наставе
Марина Цакић Наставник разредне наставе
Вукица Ђурашковић Наставник разредне наставе
Гордана Зазић Наставник разредне наставе
Сандра Рајковић Наставник разредне наставе
Ранђија Вујовић Наставник разредне наставе
Жељка Милидраговић Наставник разредне наставе у боравку 3. разреда
Стефан Пантелић Наставник разредне наставе у боравку 4. разреда
Помоћно техничко особље
 • Денис Драча - домар
 • Драгана Богосављевић - сервирка
 • Мирослава Миловановић - спремачица
 • Маја Михаиловић - спремачица
 • Гордана Вукојевић - спремачица
 • Селвија Бегановић - спремачица
 • Биљана Веселиновић - спремачица
 • Марина Бијелић - спремачица
 • Драгана Јевтић - спремачица
 • Зора Живковић - спремачица
Мандат од 2018. године
# Представници локалне самоуправе
1 Виолета Реметић, заменик председника школског одбора
2 Бранислава Бабић
3 Надица Томић, председник школског одбора
# Представници родитеља
1 Маријана Радаковић
2 Ана Томовић
3 Јелена Марков
# Представници школе
1 Миле Стојичић
2 Љиљана Петров
3 Слађана Кувељић

Орган управљања има девет чланова укључујући и председника. Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. Надлежност органа управљања Орган управљања установе:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс за избор директора установе;
 7. даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
 8. закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
 9. одлучује о правима и обавезама директора установе;
 10. доноси одлуку о проширењу делатности установе;
 11. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 12. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 13. одлучује по жалби на решење директора;
 14. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања. Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања. За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

р/о Име и презиме
1/1 Милена Цвијановић
1/2 Вук Мијановић
2/1 Иван Савић
2/2 Драгана Тар
3/1 Марија Станојевић
3/2 Ђорђе Секулић
3/3 Бојана Јовићевић
4/1 Виктор Радуловић
4/2 Јелена Марков
5/1 Ана Томовић
5/2 Ивана Тодоровић
5/3 Маријана Радаковић
6/1 Јадранка Чарапић
6/2 Саша Марковић
6/3 Јасна Дидић
7/1 Ненад Премовић
7/2 Александра Вијиновић
8/1 Данијела Ђорђевић
8/2 Александар Ђурђевић
Представници школе
Гордана Радојевић - директор
Слађана Драшковић - педагог
Нада Гајић - наставник
Илонка Маљковић - наставник

Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године. Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
 2. предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 3. учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 4. разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 5. разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 7. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 11. предлаже представника и његовог заменика за локални Савет родитеља;
 12. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и Ученичком парламенту. Начин избора Савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета.

Локални Савет родитеља

Локални Савет родитеља чине представници Савета родитеља, свих установа са подручја општине, града, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.
Локални Савет родитеља:

 1. даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
 2. учествује у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
 3. прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
 4. пружа подршку Савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
 5. заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
 6. сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
 7. обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

Ближе услове у вези начина рада локалног Савета родитеља заједнички прописују министар и министар надлежан за послове локалне самоуправе.

Чланови Ђачког парламента за 2020/2021. школску годину

Надлежност органа управљања oрган управљања установе:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс за избор директора установе;
 7. даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
 8. закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
 9. одлучује о правима и обавезама директора установе;
 10. доноси одлуку о проширењу делатности установе;
 11. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 12. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 13. одлучује по жалби на решење директора;
 14. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.