Четврто два

objavljeno u: online ucenje | 0

 

Датум:

 

Четвртак

26.03.2020.

Одељење: 4/2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС2

 

,,Својеглава књига“(избор), Александар Чотрић,обрада

Читанка стр.179.

Прилог број 1.

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2

          Припрема за трећи писмени задатак,утврђивање

Прилог број  2.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2

 

 

ПРИРОДА И

ДРУШТВО

Ппвећање или смањење дејства магнета,обрада

Уџбеник страна 83. до 85.

Прилог број 3

 

 

Прилог број 1-СРПСКИ ЈЕЗИК

Прочитати текст у Читанци на страни 179. и одговорити на питања испод текста.

 

Прилог број 2-МАТЕМАТИКА

НАСТАВНИ ЛИСТ

(припрема за писмени)

 

 1. Израчунај:

24 612 : 4 = ________                                                         5 550 : 30 = ________

 • 4 : 432 = _________       8 779 : 7 = _________

6  123 •4 = _________                                                          1 779  •701= _________

6 864 •63 = _________                                                        823   • 500 = _________

 

 1. Производу бројева 972 и 45 додај количник бројева 155 978 и 167.
 2.   На 42 хектара пожњевено је 193 620 kg пшенице. Колико је килограма пшенице добијено по       једном хектару ?
 3. Дељеник је збир бројева 10 024 и 11 526, а делилац је број 5. Израчунај количник.

 

 1. Израчунај површину квадра чије су ивице а= 6cm, b=8cm, c=12cm.

 

 1. Површина коцке је 294cm2 . Израчунај њену ивицу.

 

 1. Обим свих ивица квадра је 80 Висина је 3cm, a ширина 2 пута дужа од висине. Израчунај површину тог квадра.

 

 1. Дељеник је збир бројева 10 024 и 11 526, а делилац је број 5. Израчунај количник.

 

 

Прилог број 3-ПРИРОДА И ДРУШТВО

Прочитати лекцију и одговорити на питања..

 

 

 

 

 

Датум:

 

Среда

25.03.2020.

Одељење: 4/2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС2

 

Контролна вежба

Прилог бр.1

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2

          Зависност производа од промене чинилаца.Сталност производа,утврђивање

,,Огледалце“ страна 34.

ЛИКОВНА

КУЛТУРА

 

Настава на даљину – РТС2

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

 

1.      Reading (Mickey,Millie and Mut), стр.46 уџбеник

 

2.      Grammar (questions in the present simple tense)

 

3.      Израда домаћег задатка (3а,3б стр.47 у уџбенику)

Прилог бр .3

 

 

            Прилог 1-СРПСКИ ЈЕЗИК     

 

Драги моји ученици, потрудите се да задатке самостално урадите. Обратите пажњу на уредност и рукопис, да бих могла да прочитам оно што напишете.

 

Решења ми шаљите вечерас до 21 час.          

 

                      

ПРОВЕРА ЗНАЊА

(Реченице према значењу и облику, реченични чланови)

 

 

 1. Одреди реченице по облику и значењу:

 

РЕЧЕНИЦА ПО ОБЛИКУ ПО ЗНАЧЕЊУ
Милош данас стиже код баке.    
Ко неће успети да заврши рад?    
Не вози брзо испред школе!    
Радујем се распусту!    

 

 

 1. Подвуци субјекте у датим реченицама.

 

Димитрије, Божидар, Огњен и Алекса су одлични кошаркаши.

Јуче је поред кућице процветао цвет.

 

 

 1. Заокружи предикате и одреди њихову врсту у реченицама.

 

Славуј запева.   _______________________

Славуј је птица.  _______________________

 

 

 1. Заокружи објекте у следећим реченицама.

 

Поштар је донео писмо.

Град обасјава јутарње сунце.

Мед праве пчеле.

Ми смо видели њу.

 

 

 1. Прецртај атрибуте у реченици:

 

Твој најбољи пријатељ је паметни пас који живи у прелепој кућици.

 

 

 

 1. Које речи ( заокружи их ) у датим реченицама чине:

 

 1. субјекатски скуп речи:

Четири девојчице сутра ће брзо решавати задатке.

б)  предикатски скуп речи:

Мај брат вечерас на стадиону игра занимљиву утакмицу.

 

 1. Црвеном бојицом подвуци реченице са именским предикатом  а плавом реченице са глаголским предикатом.

 

Ливаде миришу.

Петар је фудбалер.

Радови су почели.

Програм је занимљив.

 

 1. Подвуци атрибуте у реченицама.

У мом дворишту расту две високе брезе. Ките се зеленим лишћем у рано пролеће.       Шуморе лаганим крошњама и радо дочекују многобројне птице. Када задувају хладни јесењи ветрови, увели листићи лагано опадају.

 1. Одреди врсту речи и њихову службу у реченици.
РЕЧЕНИЦА ВРСТА РЕЧИ СЛУЖБА У РЕЧЕНИЦИ
Данас    
два    
дечака    
пажљиво    
слушају    
музику    
у соби.    

 

 1. Подвучена реч у реченици има службу ( заокружи тачан одговор ):

 

Вешто дете вешто решава задатак.       атрибут    ПОН       објекат

Деца су брзо ухватила брзо маче.          атрибут    ПОН      објекат

 

 1. У датим реченицама подвуци прилoшке одредбе и именуј их ( запиши у табелу ).

 

Сутра ће Марко успешно решити задатке у свесци.

 

Иван је пре три дана зачуђено гледао веверицу у парку.

 

ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА МЕСТО ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА НАЧИН
     
     

 

Прилог број 2-МАТЕМАТИКА

 

Урадите задатке на 34. страни.

 

Прилог број 3. –ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. У првом задатку је потребно да ученици прочитају текст на стр.46 у уџбенику,а потом да одговоре на питања у другом задатку на стр.47. (Ове примере није потребно да проследите. )

 

 1. У другом задатку радимо упитни облик у оквиру Present simple tense и подсећамо се реченица: I play tennis at the weekend. He goes to school by bus.

I don’t play tennis at the weekend.      He doesn’t go to school by bus.

Do you play tennis at the weekend?   Does he go to school by bus?

 

Примећујемо да нам је за формирање упитног облика потребан помоћни глагол to dо који у овом случају гласи-do I,do you,do we,do they,док у трећем лицу имамо облик does he,does she,does it?

Примери питања и кратких одговора:

 

1.Do you collect badges? Yes,I do.( if you dothat)

No,I don’t. (if you don’t do that)

2.Do your friends play computer games every day? Yes,they do.( if they do that)

                                                                                   No,they don’t.( if they don’t do that)

 

3.Does your father watch TV in the evening?   Yes,he does. / No, he doesn’t.

 

Урађене примере проследити на е-маил: masasteacher@gmail.com

 

 

Датум:

 

Уторак

24.03.2020.

Одељење: 4/2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС2

 

Радна свеска 109,110. И 111. страна( Провера знања),птипрема за проверу знања

 

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2

          Сталност производа,обрада

Прилог број 2.

Радна свеска 178.до 180. страна.

ПРИРОДА И ДРУШТВО Настава на даљину – РТС2

 

 

 

 

 

 

 

            Прилог 1-СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

Урадити стране у Радној свесци као припрему за проверу знања која је сутра.  

    Решења се налазе на 164. страни, па на тај начин проверите тачност урађених задатака.              

 

 

 

 

 

Прилог број 2-МАТЕМАТИКА

 

 

Сталност производа

 

3 ∙ 80 = 240

(3 ∙ 2) ∙ (80 : 2) = 6 ∙ 40 = 240

(3 : 3) ∙ (80 ∙ 3) = 1 ∙ 240 = 240

 

Ако се један чинилац умањи m пута, а други чинилац увећа исто толико пута, производ се не мења.

Ако су a, b и c Î N, такви да је  a · b = c, тада за m Î N важи:

(a : m) ∙ (bm) = c,

(am) ∙ (b : m) = c.

1. 1 240 000 ∙ 10 = 12 400 000

(1 240 000 :  1 000) ∙  (10 ∙ 1 000) = 1 240 ∙ 10 000 = 12 400 000

Производ се није променио.

2. аb = 49 050

а) (а : 5) ∙ (b ∙ 5) = 49 050

б) (а ∙ 9) ∙ (b : 9) = 49 050

 

3. А = 1 200

С = 1 200 ∙ 5 = 6 000

6 000 : 10 = 600

О: Анина сестра тада ће имати 600 динара.

 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Радна свеска стране 178, 179. и 180.

 

Датум:

 

Понедељак

23.03.2020.

Одељење: 4/2

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС2

 

Реченице по саставу

Припремљени материјал  прилог бр.1

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2

          Зависност производа од промене чинилаца,обрада

Радна свеска176. И 177. страна.

ПРИРОДА И ДРУШТВО Мтеријали који проводе електричну струју, обрада

Уџбеник страна 81-82.

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА/

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                 Усавршавању нема краја    

Читање прве три главе књиге Из ја Града у Ти град- Мирсини Вигопулу

Прилог број 4.

 

Да се чује наш глас,радионица

 

Прилог број 3.

 

 

 

 

            Прилог 1-СРПСКИ ЈЕЗИК                

 

                      

Реченице по саставу

 

 

 • Реченице по саставу могу бити: просте и сложене.

 

 • Сељаци дотрчаше.

Дечак је викао.

Реченице које имају само субјекат и предикат јесу просте непроширене реченице.

 

 • Сељаци су се тако добро уверили у његову лаж.

Лакомислени дечак викао је из свег гласа.

Реченице које поред субјекта и предиката имају и друге реченичне делове јесу просте проширене реченице.

 

 • Вук нађе стадо незаштићено и лако га уништи.

(проста реченица)       +        (проста реченица)   = сложена реченица

Реченице које су састављене од две или више простих реченица и које имају два или више предиката јесу сложене реченице.

 

 1. Плавом оловком подвуци просте непроширене реченице, а црвеном оловком просте проширене.

Рајко оре  њиву.

Теодора чита.

Цвет је процветао.

Деца данас имају приредбу.

 

 1. Напиши једну сложену реченицу.

 

(Драга децо, ова два задатка урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час)

 

 

Прилог број 2-МАТЕМАТИКА

 

Зависност производа од промене чинилаца

 

 

производ

 

 

2 ∙ 50 = 100           производ

 

први чинилац       други чинилац

 

 

(2 ∙ 3) ∙ 50  = 6 ∙ 50 = 300

Производ се повећао 3 пута, јер је 100 ∙ 3 = 300.

 

2 ∙ (50 ∙ 3) = 2 ∙ 150 = 300

Производ се повећао 3 пута, јер је 100 ∙ 3 = 300.

 

Ако се један од чинилац увећа m пута, и производ ће се увећати исто толико пута.

 Ако су a, b и c Î N, такви да је  a · b = c, тада за m Î N, важи:    

(a · m) · b = c · m,

a · (b · m) = c · m.

 

 

(2 : 2) ∙ 50 = 1 ∙ 50 = 50

Производ се смањио 2 пута, јер је 100 : 2 = 50.

 

2 ∙ (50 : 2) = 2 ∙ 25 = 50

Производ се смањио 2 пута, јер је 100 : 2 = 50.

 

Ако се један од чинилаца умањи m пута, и производ ће се умањити исто толико пута.

Ако су a, b и c Î N, такви да је a · b = c, тада за m N, важи:

(a : m) ∙ b = c : m,

a ∙ (b : m) = c : m.

 

 1. Ако је аb = 2 400, израчунај:

а) (а ∙ 100) ∙ b = 2 400 ∙ 100 = 240 000

б) а ∙ (b : 10) = 2 400 : 10 = 240

в) (а : 2) ∙ b = 2 400 : 2 = 1 200

г) а ∙ (b ∙ 3) = 2 400 ∙ 3 = 7 200

 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Радна свеска стране 176. и 177.

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО– Прочитати лекцију и одговорити на питања .

 

 

ПРИЛОГ    БРОЈ 3-   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Разговарајте са родитењима како и на који начин да уваже ваше мишљење и и чују ваш став.

Датум:

 

Субота 

21.03.2020.

Одељење: 4/2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС3

 

Прилочке одредбе за место, време и начин, обрада

Припремљени материјал послат у прилог бр.1

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3

          Бројеви 0 и 1 у операцијама множења и дељења,обрада

Припремљени материјал послат у прилог бр.2

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО Материјали.Материјали који се могу наелектрисати.

Мтеријали који проводе електричну струју, обрада

Уџбеник страна 78-80.

 

 

 

            Прилог 1-СРПСКИ ЈЕЗИК                

 

                             Прилошке одредбе за место, време и начин

 

еченични чланови који означавају место, време и начин вршења радње називају се прилошке одредбе.

ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ

 

ЗА МЕСТО                            ЗА ВРЕМЕ                 ЗА НАЧИН

ГДЕ?                                       КАДА?                                      КАКО?

 

Оставили смо торбе унутра.           Позваћу те касније.     Јована је лепо написала задатак.

Сачекај ме испред школе.             Стижемо пред ручак.  Урадила је то без питања.

 

Подсећања ради , ми смо прошле године  ове реченичне чланове уоквиривали (описивали правоугаоник око речи)

 

 

Реченични чланови- служба речи

предикат

објекат

прилошке одредбе

атрибут

субјекат

 

1.Одреди службу речи у реченицама:

Иванина сестра ме зачуђено погледала.

Ујутро ћемо имати важан  састанак.

Милош је заборавио  шарени кишобран испод клупе.

 

2.. Одреди службу издвојених делова песме:

„О Васкрсу јаја разних боја:                          О Васкрсу _________________________

кокошија, голубија, од патке.

Једно Ник узео од ноја                                   узео ______________________________

и деци дао задатке.                                         задатке ____________________________

Деца куцала са обе руке,                               деца  ______________________________

и оно од гуске, и од морке,                            са обе руке _________________________

из залета, али узалуд муке –

Лав је бележио – ћорке.                                 је бележио _________________________

Сетио се Лука – узео облутак.                     Лука ______________________________

Направи се рупа. Зачу гласић.                     облутак ____________________________

Наста радосни тренутак:                              радосни ____________________________

Срећан Васкрс! – рече трепћући нојић.”     трепћући ___________________________

(Миодраг Мики Јекнић, Васкршња јаја)

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Радна свеска 104. И 105. страна.

 

 

 

Прилог број 2-МАТЕМАТИКА

 

Бројеви 0 и 1 у операцијама множења и дељења

 

 

 

Број нула као чинилац

 

0 · 896 = 0

1 742 · 0 = 0

0 · 1 200 009 = 0

Производ нуле и природног броја једнак је нули.

а · 0 = 0             0 · а = 0

 

Број један као чинилац

 

1 · 2 000 = 2 000

66 666 · 1 = 66 666

876 345 · 1 = 876 345

Производ броја један и природног броја једнак је том природном броју.

а · 1 = а              1 · а = а

 

Број један као количник

 

396 : 396 = 1

1 860 : 1 860 = 1

9 000 000 : 9 000 000 = 1

Дељење природног броја самим собом даје количник један.

а : а = 1

 

Број један као делилац

 

999 : 1 = 999                999 · 1 = 999

1 115 : 1 = 1 115          1 115 · 1 = 1 115

358 766 : 1 = 358 766  358 766 · 1 = 358 766

Ако је делилац број један, количник је једнак дељенику.

а : 1 = а

 

Број нула као дељеник

 

0 : 700 000 = 0                      0 · 700 000 = 0

0 : 2 148 = 0                          0 · 2 148 = 0

0 : 1 999 999 = 0                   0 · 1 999 999 = 0

Ако је дељеник нула, количник је једнак нули.

0 : а = 0

5 : 0   Не може!

Нулом не делимо.

 

 

 

1. Одреди без рачунања:

115 ∙ 6 ∙ 0 =

10 518 ∙ 63 ∙ 0 ∙ 75 =

0 ∙ 212 312 ∙ 629 ∙ 5 346 =

2. Израчунај:

315 ∙ 1 =

1 ∙ 9 211 =

1 ∙ 73 458 ∙ 1 =

 

 

 

 

 1. Упореди вредности датих израза и у размак упиши знак >, < или =.

6 348 : 6 348    6 348 : 1

0 : 1     1 ∙ 0

1 500 ∙ 1     1 500 : 1 500

0  ∙ 625 432      0 : 625 432

 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Радна свеска стране 172. и 173.

 

Датум:

 

Петак

20.03.2020.

Одељењe: 4/2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС3 ПРАВИЛНО ПИСАЊЕ

 

Редослед реченичних чланова, обрада

Решавање задатака у Радној свесци стране 102.и 103.

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 РЕШАВАЊЕ ТЕКСТУАЛНИХ ЗАДАТАКА

          Замена места и здруживање чинилаца,обрада

Припремљени материјал послат у прилог бр.1

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Граматика (Present simple endings)

 

Израда задатака 4, 5а и 5б на страни 45 у уџбенику

 

 

 

 

 

Прилог 1. MATEMATIKA

                       

Замена места и здруживање чинилаца

 

 

17 ∙ 2 = 2 ∙ 17 = 34

 

4 ∙ 100 ∙ 2 = (4 ∙ 2) ∙ 100 = 8 ∙ 100 = 800

 

 

 1. начин 45 · 80 = 3 600

45 · 80

3 600

 

 

 1. начин 80 · 45 = 3 600

80 · 45

400

+ 320

3 600

45 ∙ 80 = 80 ∙ 45

 

Производ се не мења ако чиниоци замене места.

 

a · b = b · a

 

8 · 100 · 6 = (8 · 100) · 6 = 800 · 6 = 4 800

8 · 100 · 6 = 8 · (100 · 6) = 8 · 600 = 4 800

8 · 100 · 6 = 8 · 6 · 100 = (8 · 6) · 100 = 48 · 100 = 4 800

 

Производ се не мења ако на различите начине здружујеш чиниоце.

 

a · b · c = (a · b) · c = a · (b · c)

 

 1. Применом својства здруживања и замене места чинилаца израчунај производ бројева 12, 10 и 50 на три начина.
 2. начин: (12 ∙ 10) ∙ 50 = 120 ∙ 50 = 6 000
 3. начин: 12 ∙ (10 ∙ 50) = 12 ∙ 500 = 6 000
 4. начин: (12 ∙ 50) ∙ 10 = 600 ∙ 10 = 6 000
 5. Напиши на линији број тако да дате једнакости буду тачне.

6 ∙ 468 = 468 ∙ 6                                        50 ∙ 832 = 832 ∙ 50

16 ∙ 962 = 962 ∙ 16                                    764 ∙ 93 = 93 ∙ 764

 

 

 

Прилог 2 –ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК.

Подсећамо се правила које се односи на глагол у трећем лицу једнине,а које гласи да се у трећем лицу једнине глаголу додаје наставак -sили –es. Примери за то су следећи:

1.I learn                           1. We learn

2.You learn                      2.You learn

3.He/She/It learnS         3.They learn

Ако се глагол завршава на -s, -ss, -sh,  -ch,-z,-x, онда се додаје наставак -esкоји се изговара као -iz Примери за то су следећи:

I guess-he guesses             You  catch-he catches

We brush-she brushes      They mix-he mixes

2.Ваш задатак је да напишете следеће глаголе у трећем лицу као у примеру који следи. Глаголи су: like, watch, go, have, do, brush, make, wash, drink, eat, speak, swim, tell, read, write, sit, catch,come, buzz.

I play-he/she/it plays

Урађене примере проследити на е-маил: masasteacher@gmail.com

 

 

Датум:

 

Четвртак

19.03.2020.

Одељењe: 4/2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

                 Атрибут,обрада

Прилог број 1.

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 НЕЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

Површина квадра и коцке

Припремљени материјал послат у прилог бр.2

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО       Настава на даљину- РТС3 ЗДРАВ ЖИВОТ

          Сенка,обрада

Уџбеник страна 74. и 75.

 

 

 

 

Прилог 1. СРПСКИ ЈЕЗИК

АТРИБУТ

 

Милан чита књигу.

Коју службу имају све речи у овој реченици? (Милан-субјекат,чита-предикат, књигу- објекат)

Милан чита занимљиву књигу.

Какву књигу чита Милан? (Занимљиву)

Мали Милан чита занимљиву књигу.

Какав је Милан? (Мали)

Уз коју врсту речи стоје речи мали и занимњива?

Уз именице.

Реченични члан који који се налази уз именицу и ближе је одређује назива се АТРИБУТ.

 • Атрибут ћемо  у реченицама подвлачити  таласастом   линијом.

У служби атрибута најчешће се налазе придеви.

                                   АТРИБУТИ                            ИМЕНИЦЕ
                                     нетачан                             одговор
                                     позната                           песникиња
                                   замагљени                             прозори
                                  Јеленина                             кућа
   

 

 

Одговорили су на сто питања.

Неки човек нам је рекао.

Наша бака меси предивне крофне.

 

У служби атрибута могу се наћи, поред придева, и бројеви и неке друге речи.

Видели смо Иванину  слатку мацу.

Бојан је добио две исте мајице.

На прозору је завеса са жутим шарама.

Уз једну именицу може се наћи више атрибута.

Купила сам две шарене свеске на линије!

Стара столица од дрвета се поломила.

Атрибути се могу налазити испред и иза именице коју ближе одређују.

Наш познати песник одржао је диван говор.

 1. Подвуци атрибуте:

Дошло је разиграно пролеће у наше крајеве.

Тата лагано коси детелину која је мека и сочна храна за мале прасиће.

Жуте дуње миришу са дрвеног ормана.

 

 1. Прошири реченице атрибутима:

Весна је направила змаја.

Висибаба се појавила у трави.

Дува ветар и носи лишће.

 

(РЕШЕЊА 1. задатка:разиграно,наше, мека ,сочна,мале, жуте,дрвеног

 

 

ПРИЛОГ 2- МАТЕМАТИКА

 1. Израчунај површину коцке чија је ивица 70
 2. Израчунај површину квадра чије су димензије :6cm,5cm, 3cm.
 3. Површина коцке је 294 квадратна центиметра.Израчунај њену ивицу.
 4. Обим једне стране коцке је 48 cm.Израчунај површину коцке.
 5. Збир дужина три ивице квадра које полазе из истог темена је 24 cm.Коллика је површина тог квадра, ако је његова дужина 6 cm, а ширина 5 cm?
 6. Израчунајколичнике:

87 550:5=                              23 888:32=                        46 440:860=

 

7.Израчунај производе:

306 097 •8=                               2345•51=                       38 091•107=

 

Решења задатка слати на мејл учитељице  сутра  (20.03.2020) до  14 часова.

 

 

Датум:

 

Среда

18.03.2020.

Одељењe: 4/2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС3 ВЕЛИКО СЛОВО

 

Домћчи задатак-Моја бајка

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 Једначине са сабирањем и одузимањем

          Површина квадра и коцке

Решавање задатака у Радној свесци 168. и 169. страна.

 

 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Вокабулар из лекције Free time, стр. 44

(проверити значење нових речи и фраза, задатак бр. 1)

 

Читање и разумевање текста,задатак бр. 2

(подвући све глаголе у текстовима,а потом попунити граматичку табелу у задатку 3а, стр. 45

 

Урадити стр. 35 и 36 из радне свеске за домаћи задатак и послати на проверу

 

 

Прилог 1.

Подсећамо се урађених примера у вези савременом Present Simple Tense

 1. I read     We read
 2. You read You read
 3. He/She/It readSThey read

 

1.I get up at seven o’clock./ I don’t get up at seven o’clock./ Do you get up at seven o’clock?

2.They watch tv every day./ They don’t watch tv every day./ Do they watch tv every day?

Примећујемо да нам је за формирање одричног и упитног облика потребан помоћни глагол to do-I don’t like… Do you like…?

У оквиру ове лекције наш задатак је да уочимо промену која се дешава са трећим лицем једнине:

He plays tennis every day.

She goes to dance school.

Треће лице једнине се твори додавањем наставка -с на инфинитивну основу.

(I like-he/she /it likes, I drink-he/she/it drinks, I speak-he/she/it speaks,I want-he/she/it wants)

Глаголи go иdo имају облике goes и does у трећем лицу. ( I go-he/she/it goes, I do-he/she/it does)

 1. He plays football.
 2. He doesn’t play football.
 3. Does he play football?

Примећујемо да нам је за формирање одричног и упитног облика потребан такође помоћни глагол to do који у трећем лицу гласи does za upitan oblik i does not(doesn’t) за одричан облик.Напомињем да глагол губи наставак -s/ -es у упитном и одричном облику што се може видети у примерима који следе:

 1. He learns French at school./ He doesn’t learn French at school./ Does he learn French at school?

 

 1. За домаћи задатак урадити стране 35 и 36 из радне свеске и послати на проверу.

 

 

Датум:

 

Уторак

17.03.2020.

Одељењe: 4/2

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину –РТС3 ДНЕВНИК ЧИТАЊА

 

,,Трнова Ружица“ браћа Грим обрада

Одговорити на питања испод текста у читанци страна 128. до132.

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

          Површина коцке, утврђивање

Решавање задатака,,Огледалце“ страна 49.