Четврто један

objavljeno u: online ucenje | 0

 

Датум: Понедељак

30.3.2020.       

Одељење: IV1

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2 –ПРИДЕВИ (ОПИСНИ, ПРИСВОЈНИ, ГРАДИВНИ)

 

,,Хајди“(одломак), Јохана Шпири– обрада

 

Припремљен материјал (прилог 1)

Читанка, стр.185-187.

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2– ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ВИШЕЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

 

Зависност количника од промене дељеника обрада

 

Припремљен материјал (прилог 2)

Радна свеска, стр.176.

ПРИРОДА И ДРУШТВО Топлотна проводљивост материјала– обрада

 

Прочитати 88, 89 и 90. страну и одговорити на питања.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ / ВЕРСКА НАСТАВА Да се чује и мој глас 2 – радионица

Час игре и разоноде

 

 

 

 

1.час – српски језик

Прилог 1

 

,,Хајди“(одломак), Јохана Шпири

 

*Пажљиво прочитати текст из Читанке, стр.185-187.

*Запис у свеске

О писцу:

Јохана Шпири рођена је као Јохана Луиз Хајзер (1827-1901.)

Како је живела сама након смрти мужа и сина, посветила се писању у добротворне сврхе и написала више од педесет прича.

Роман ,,Хајди“, у коме описује девојчицу Хајди, која живи са дедом у швајцарским Алпима, написала је за само четири недеље.

Тема одломка: Хајдина брига за баком и деком и њена жудња за домом.

Време: вече

Место: швајцарски Алпи

Ликови: Хајди, бака и дека

Особине ликова:

*Хајди: брижна, пажљива, нежна, забринута, побожна, одана, велики љубитељ природе

*бака и дека: осећајни, привржени и пуни љубави према Хајди, усамљени

План препричавања:

1.Хајди се вратила код баке и деке

2.Сусрет Хајди и баке

3.Декине сузе радоснице

 

2.час – математика

Када дељеник увећамо 2 пута, ученици уочавају и схватају како се мења количник.

(400 · 2) : 20 = 800 : 20 = 40

Количник се увећао 2 пута, јер је 2 ∙ 20 = 40.

 

Када дељеник умањимо 2 пута, ученици уочавају и схватају како се мења количник.

(400 : 2) : 20 = 200 : 20 = 10

Количник се умањио 2 пута, јер је 20 : 2 = 100.

 

Ако се дељеник увећа m пута, и количник ће се увећати исто толико пута.

Нека су a, b и c Î N, такви да је a : b = c. Тада за m Î N важи:

(a · m) : b = c · m.

 

Ако се дељеник умањи m пута, и количник ће се умањити исто толико пута.

Нека су a, b и c Î N, такви да је a : b = c. Тада за m Î N важи:

(a : m) : b = c : m.

 

Рад на припремљеним задацима.

 1. Израчунај, па напиши како се променио количник:

3 200 : 80 =

(3 200 : 10)  : 80 =

Количник се _________________.

(3 200 ∙ 2) : 80 =

Количник се _________________.

 1. Ако је a : b = 160, израчунај:

(а : 40) : b =

(а ∙ 5) : b =

 

 

Датум:  Петак

27.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 ,,ТРЕШЊА У ЦВЕТУ“, МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ

 

,,Стари Вујадин“, народна епска песма- обрада

 

Припремљен материјал (прилог 1)

Читанка, стр.167-169.

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Веселе столице

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmQiYIHrFDI   (линк)

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 МНОЖЕЊЕ

 

Трећи писани задатак- провера знања

 

Припремљен наставни листић (прилог 2)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 LUNCH TIME (емисија је емитована 26.3.)

 

1. Present simple: WH-questions

2. Израда домаћег задатка, стр. 38, 39 радна свеска

1.час – српски језик

Прилог 1

,,Стари Вујадин“, народна епска песма

*Пажљиво прочитати песму из Читанке, стр. 167-169.

 

Тема: Храброст Старог Вујадина

Особине Старог Вујадина: храбар, племенит, одважан, поверљив, одан…

Порука: На муци се познају јунаци.

 • Епске народне песме су опевале значајне догађаје и најчешће славиле подвиге јунака који су се песмом чували од заборава. Јунак епске песме назива се епски јунак. Ове песме су се певале уз гусле и преносиле усмено. Вук С. Караџић их је називао и ,,мушким, јуначким песмама“
 • Десетерац је стих који се састоји од десет слогова , у њему је испевана већина наших народних песама.

Ђе-во-јка   је   сво-је   о-чи   кле-ла.

 1.    3.    4.    5.   6.   7. 8.    9.    10.

 

*За домаћи: Одговори на питања из Читанке, стр. 169.

 

3.час – математика

Прилог 2

* Пишите писани задатак у свеске из математике пенкалом или оловком ,,пиши-бриши“. Будите пажљиви, сконцентрисани, као и уредни. Сваки задатак пишите испод речи ,,рад“. Приликом множења и дељења у 1. и 2. задатку хоћу да видим поступак решавања задатака.

Желим вам успех у раду!

 

 

27.3.2020.               Трећи писани задатак

 

 

 1. Израчунај: 3 702∙56=               236 528:8=

 

47 060:65=             2 758∙476=

 1. Одреди вредност израза:

5 265-765:45=

574+216∙38=

 1. За 26 радних дана фабрика је произвела 7 384 одела. Колико ће произвести за 75 дана, ако сваког дана производи једнак број одела?
 2. Збир свих ивица коцке је 432cm. Колика је њена површина?
 3. Колика је површина квадра чија је дужина 12cm, ширина за 6cm већа од дужине, а висина 2 пута мања од ширине?

 

Рад:

 

 

(Драга, децо задатке из писаног задатка ми пошаљите путем маила вечерас до 21 час.)

4.час – енглески језик

Прилог 3

 

 1. Reading (Mickey,Millie and Mut), стр.46 уџбеник

 

 1. Grammar (questions in the present simple tense)

 

 1. Израда домаћег задатка (3а,3б стр.47 у уџбенику)

 

 

 1. У првом задатку је потребно да ученици прочитају текст на стр. 46 у уџбенику, а потом да одговоре на питања у другом задатку на стр. 47. (Ове примере није потребно да проследите. )

 

 1. У другом задатку радимо упитни облик у оквиру Present simple tense и подсећамо се реченица: I play tennis at the weekend.                 He goes to school by bus.

I don’t play tennis at the weekend.        He doesn’t go to school by bus.

Do you play tennis at the weekend?      Does he go to school by bus?

 

Примећујемо да нам је за формирање упитног облика потребан помоћни глагол to dо који у овом случају гласи- do I ,do you, do we, do they ,док у трећем лицу имамо облик does he, does she, does it?

Примери питања и кратких одговора:

 

1.Do you collect badges? Yes, I do.( if you do that)

                                         No, I don’t. (if you don’t do that)

2.Do your friends play computer games every day? Yes, they do. ( if they do that)

                                                                                   No, they don’t. ( if they don’t do that)

 

3.Does your father watch TV in the evening?   Yes, he does. / No, he doesn’t.

 

Датум:   Четвртак

26.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2- МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ВИШЕЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

 

Припрема за трећи писани задатак-утврђивање

 

Припремљен материјал (прилог 1)

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2- БОГАЋЕЊЕ РЕЧНИКА

 

,,Јеленче», народна песма- обрад

Прочитати песму и одговорити на питања.

Читанка, стр. 184.

ПРИРОДА И ДРУШТВО Природа и друштво :Повећање или смањење дејства магнета ,светлосна пропустљивост материјала (прочитати и одговорити на питања стране 85. и 87.) -обрада

 

 

 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ Чувари природе: Стаклкена башта (илустровати стаклену башту).

 

 

 

Прилог  1

 1. Израчунај:

а) 243 500 : 100 =

б) 2 152 : 4 =

в) 11 250 : 25 =

 1. Дељеник је збир бројева 10 024 и 11 526, а делилац је број 5. Израчунај количник.
 2. Израчунај површину квадра чије су ивице а = 8 cm, b = 5 dm, c = 6 dm 2 cm.
 3. Збир дужина свих ивица коцке је 984 cm. Израчунај површину те коцке.
 4. Једна фабрика за прераду воћа откупила је 37 080 kg јабука и 44 460 kg крушака. Воће је сложено у гајбе. Колико је гајби потребно за паковање воћа ако у сваку стаје по 30 kg?

 

 

 

Датум:   Среда

25.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

МАТЕМАТИКА
Настава на даљину – РТС3-  МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ
Сталност производа,обрадаРадна свеска 178. страна.Зависност производа од промене чинилаца,обрада

Радна свеска 176. страна.

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3- ИМЕНИЦЕ (ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ)

 

Реченице према облику и значењу, реченични чланови– провера знања

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3- WELCOME TO OUR SCHOOL (емисија је емитована 23.3.2020.)

 

1.      Reading (Mickey,Millie and Mut), стр.46 уџбеник

 

2.      Grammar (questions in the present simple tense)

 

3.      Израда домаћег задатка (3а,3б стр.47 у уџбенику)

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  Настава на даљину – РТС2 -ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (емисија ће бити емитована у петак, 27.3.)

Пполећне чаролије-песме о пролећу

 

Датум:   Уторак

24.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2 – МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

 

Замена места и здруживање чинилаца – обрада

Припремљен материјал

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 172-173.

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2  – ИМЕНИЦЕ (РОД И БРОЈ)

 

Реченице – утврђивање

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 172-173.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Игре по избору ученика-увежбавање
 

 

 

 

 

Датум: Понедељак,

23.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину-РТС -3:

ИМЕНИЦЕ (појам и препознавање)

Служба и врста речи у реченици

(припремљен материјал)                                        

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину – РТС3:   МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДЕКАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА,ВИШЕСТРУКИМ ДЕКАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

 

Бројеви 0 и 1 у операцијама множења и дељења (припремљен материјал ).

Радна свеска,стр.174-175.

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО  

Материјали.Материјали који се могу наелектрисати.Материјали који проводе електричну струју

Уџбеник,стр.78-80.

ГРАЂАНСКО

ВАСПИТАЊЕ

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Да се чује и мој глас (радионица)-разговор са родитељима

 

 

 

Усавршавању нема краја (припремљен материјал)

 

 

 

 

Датум:   Субота

21.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину-РТС-3  :                                                 

Управни говор

Прилошке одредбе за место ,време и начин

Радна свеска,стр.104-105.

 

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину – РТС3:    Сабирање и одузимање

Изводљивост операција множења и дељења у скупу  N ( утврђивање)

Радна свеска,стр.171.

 

 

 

 

Датум:   Петак,

20.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину-РТС-3  :                                                       

Пишемо правилно

Прилошке одредбе за место,време и начин (припремљен материјал)

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину – РТС3:   Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем

Изводљивост операција множења и дељења у скупу  N

Радна свеска,стр.170.

 

 

 

 

Датум:   Четвртак,

19.3.2020.       

Одељење: IV1

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Припремљен наставни листић:                                        

Атрибут –вежбање

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину – РТС3:   Неједначине са сабирањем и одузима

Наставни листић-Површина квадра и коцке (припремљени задаци)

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО Настава на даљину-РТС-3:Живимо здраво

Сенка и звук (питања,75,77.страна)

 

 

 

 

Датум                       Среда18.3.2020.
Одељење                    4-1

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  Подсетити се које све особине има бајка и на основу тога  написати састав ,,Моја бајка“
МАТЕМАТИКА Математика радна свеска 166. и 167. страна  ( Вежбање 2)