Друго један и два

objavljeno u: online ucenje | 0

Дан и датум

 

Понедељак

30.03.2020.

Одељењa 2-1

2-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Настава на даљину РТС2 Именице: властите и заједничке, род и број именица

Разликовање потврдних и одричних глаголских облика – обрада

Граматика  Дар речи 79–81. стр., Радна свеска  стр. 49. и 50.

Запис у свескама (word документ)

 

МАТЕМАТИКА

 

Настава на даљину РТС2  – Дељење бројевима 2, 5 и 10

(текстуални задаци)

Дељивост бројева; Садржалац- обрада

Е-учионица/уџбеник, одгледати/прочитати  67. и 68. стр.

Рад на задацима на 68. и 69.стр.

(не треба ништа да се шаље)

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Настава на даљину РТС2

ВИДЕО ПЛЕС ЗА ДЕЦУ

https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8&t=3s

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Настава на даљину РТС2  – My toys, part 1

Игрица https://wordwall.net/sh/resource/332783/toys

 

Прилог 1 –  Српски језик

Потврдни и одрични облик глагола – обрада

Граматика  Дар речи 79–81. стр., Радна свеска  стр. 49. и 50.

Укратко проверити знање о врстама реченица према значењу и према облику: Које врсте реченица према значењу постоје? Како се реченице деле према облику?

А које врсте речи смо до сада учили?

Осмисли а затим напиши по једну потврдну обавештајну реченицу у којој ћеш употребити глагол  писати  у:

– садашњем времену: _____________________________________________

– прошлом времену: _______________________________________________

– будућем времену: _______________________________________________

Испод својих реченица записати реченицу:

Јелена пише.

Каква је по облику записана реченица? Којој врсти речи припада подвучена реч? Како би ова реченица гласила у одричном облик?

Јелена не пише.

Шта се десило са глаголом пише?

Он је испред себе добио одричну речцу НЕ чиме је постао глагол у одричном облику!

Да ли ту могућност поседује сваки глагол? Проверите на примерима:

пева – не пева                                    слуша – не слуша            пљушти – не пљушти

трчи – не трчи                                    дрема – не дрема                    грми – не грми

Важно: Речца НЕ пише се одвојено од речи које казују радњу (глагол).

Зашто су записани глаголи разврстани у три колоне, на основу чега су овако распоређени?

Шта смо ми до сада научили о глаголима? Ученици би требало да дају следеће одговоре, ако су заборавили – подсетите их:

Глаголи су речи које значе радњу, стање и збивање. (Горе записани глаголи су разврстани у три колоне – радња (трчи), стање (дрема) и збивање (грми).

Глаголи се могу записати у прошлом, садашњем и будућем времену.

Глагол у прошлом времену казује оно што је некада било, што се  догодило раније, пре тренутка о ком говоримо – у прошлости.

Глагол у садашњем времену казује радњу која се дешава у тренутку када се о њој говори – у садашњости.

Глагол у будућем времену казује радњу која ће се десити после тренутка говора

– у будућности.

И данас смо научили да глаголи  могу бити у потврдном и одричном облику.

Рад у  Граматици –  Дар речи (79–81. стр.)

У Радној свесци урадити 49. (урађена је 18.3.) и 50. страну до четвртка –  фотографисати и проследити учитељицина мејл.

Записати у свеске:

Потврдни и одрични облик глагола

Три реченице које су ученици сами записали.

Јелена пише.

Јелена не пише.

пева – не пева                                    слуша – не слуша            пљушти – не пљушти

трчи – не трчи                                    дрема – не дрема                    грми – не грми

Речца НЕ пише се одвојено од речи које казују радњу (глагол).

Изузетак су глаголи нећу, немој, немам и нисам у којима се речца НЕ пише спојено.

Задаци:

 1. Подвуци глаголе у следећим реченицама и напиши у ком се облику налазе – потврдном или одричном:

а) Немам довољно новца код себе. – _______________________________

б) Пошаљи ми Алексин број мобилног телефона!  – __________________

в) Не верујем њеној сестри.  – ____________________________________

г) Не желим да излазим по оваквом времену.  – _____________________

2.Следеће реченице препиши тако што ћеш потврдни облик глагола заменити одричним обликом, и обрнуто.

а) Милош данас има утакмицу.

б) Стефан воли да гледа цртане филмове.

в) Веверица не прилази лисици.

г) Мачка се не слаже са мишем.

 1. Попуни табелу као што је започето:

 

Прошло време Садашње време Будуће време
Алекса је јео. Алекса једе. Алекса ће јести.
  Ања тренира тенис.  
    Ученици ће путовати у Нови Сад.

 

Урађене задатке фотографисати и проследити учитељици на мејл.

 

 

 

Датум: петак,

27.3.2020.

Одељење: II1 II2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину РТС2 Болесник на три спрата,

Бранко Ћопић

Прошло, садашње и будуће време – обрада

Граматика 77. и 78. стр.; Радна свеска 51. и 52. стр.

Запис у свескама (word документ)

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину РТС2 – Дељење бројевима 2, 5 и 10

Број један као делилац и нула као дељеник – утврђивање

Огледалце 43.страна

Вежбање кроз игрицу:

ИГРИЦА ЗА ПРОВЕРУ

МУЗИЧКА  КУЛТУРА  

Настава на даљину РТС2

Химна Републике Србије

Кукавица, Владимир Томерлин (ЦД 1, бр. 41), е-уџбеник, стр. 56

Слушање музике са циљем уочавања различитих извођачких састава и упознавања новог инструмента, боје кларинета.

1. Карневал животиња, „Кукавица“, Камиј Сен-Санс / 1.57

(ЦД 2, бр. 21) или линк  https://youtu.be/d4ll80_QpUI

2. Пинк Пантер, Хенри Манцини / 2.29

(ЦД 2, бр. 22) или линк https://www.youtube.com/watch?v=dtnNO5_Ao6U

Поновити песму Пролећна песма, Станко Коруновић

(ЦД 1, бр. 27)

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

+

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Животињски свет, фауна

Одгледати видео и изабрати једну животињу и

по упуству нацртати и обојити.

Видео: https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/198440874707742/UzpfSTE

xNDIxMTA4MjU6MTAyMjE5NTY5ODMxNzA2NTM/?id=1142110825

 

 

Прилог 1 –  Српски језик

 Прошло, садашње и будуће време – обрада

 

Присетити се временске ленте (имају нацртано у свесци и уџбенику за свет око нас).

На њој су приказани (записани) догађаји који су се некада дешавали, који се тренутно дешавају, и они који ће се тек десити.

Све што се десило раније (полазак у први разред, завршетак првог разреда,…- наведите још неколико примера из личног искуства) кажемо да седесило у прошлости, у прошлом времену.

Све што се сада,тренутно дешава (наведите неколико конкретних, тренутних дешавања) кажемо да се дешава у садашњости, у садашњем времену.

А све што ће се десити некада, нешто што ми желимо или планирамо да се деси (да се вратимо у учионице, да поново сретнемо другаре, … наведите још неколико личних примера) кажемо да ће се десити у будућности, у будућем времену.

Тако смо стигли до три глаголска облика у нашем језику, и можете записати наслов.

Свака реченица, као мисона целина, може се изговорити (односити) на сва три глаголска времена.

Пример реченице – Маја пева.- записаће у свеске, али усмено можете вежбати на већем броју реченица.

Запис у свеске:

Прошло, садашње и будуће време

ПРОШЛО ВРЕМЕ САДАШЊЕ ВРЕМЕ БУДУЋЕ ВРЕМЕ
Маја је певала.

јуче,

прекјуче…

Маја пева.

данас,

сада,

управо…

Маја ће певати.

сутра,

прекосутра…

 

 

Граматика  Дар речи,77. и 78. стр.

Урадити задатке у Радној свесци, на 51. и 52. страни.

Важно је да запамте да постоје три глаголска времена ( КЉУЧНА реч данашњег часа): прошло, садашње и будуће.

Датум: четвртак,

26.3.2020.

Одељење: 21 22

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

МАТЕМАТИКА Настава на даљину РТС2 – Дељење бројем 10

Број један као делилац и нула као дељеник – обрада

e-учионица, дигитални уџбеник

Рад у уџбенику, стране 65. и 66.

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину РТС2 – Врсте реченица по значењу

Коњ и магаре, Д. Обрадовић – утврђивање

Читанка стр.50. и 51.; Латиница стр. 96.; Радна свеска 86.стр.

у свескама (word документ)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину РТС2 – My animals, part 2

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Настава на даљину РТС2

Плеши и заледи се – видео

Плеши и заледи се

ВЕРСКА НАСТАВА  

VΙ СВЕТА ЛИТУРГИЈА -ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА

26. час Христос је са нама на Литургији

Цртани фим – Тајна вечера

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Школа као заједница

Реши укрштеницу,

али пажљиво имаш само пет живота : 

Укрштеница

 

Прилог 1 –  Српски језик

 Коњ и магаре, Д. Обрадовић – утврђивање

Прочитати у Латиници (стр.96) причу Коњ и магарац и у Читанкци (стр. 50 и 51) басну Коњ и магаре.

Разговарати о томе по чему се ликови из ова два текста међусобно разликују.

Задаци (могу се и преписати у свеску, није неопходно штампати):

 1. Подвуци поуке које се односе на басну „Коњ и магаре”.
 • Ко доброту сеје, љубав жање.
 • Прво скочи па реци хоп.
 • По делу се човек познаје.
 • У лажи су кратке ноге.
 1. Повежи особине са коњем и магаретом у овој басни.

незаинтересованост        марљивост                охолост

                                                            магаре
                                  коњ

 

искреност                         безосећајност             пожртвованост

 

 1. Допуни поуке басне ,,Коњ и магаре”
 • Учини добро – не кај се, учини _____________________ – надај се.
 • Ко _____________________чини, и дочекаће га.

 

 1. Заокружи речи које имају исто или слично значење.

 

нерадник, готован, вредница, забушант, лењивац.

 

Урађене задатке (запис у свесци) сликати и послати на мејл.

У Радној свесци, стр. 86, ученици завршавају причу Коњ и магаре на свој начин.

 

Датум:

 

 

среда

25.3.2020.

Одељење:  

21 и 22

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину РТС2 Врсте реченица по облику

Коњ и магаре, Д. Обрадовић – обрада

е-уџбеник и Читанка, стране 50. и 51.

Запис у свескама (word документ)

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

 

Настава на даљину РТС2– Симболи наше домовине

Симболи – е-уџбеник, стр. 83.

Лист из блока бр.5 исеци у облику круга или квадрата.

На њему, техником по избору, нацртај знак који ће бити симбол твог одељења.

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину РТС2 – Дељење бројем 5

Дељење бројевима 8 и 9 – утврђивање

Урадити задатке у уџбенику на 63. стр.

Одиграти ове две игрице

1.    Дељење са 8

2.      Дељење са 9

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 

Настава на даљину РТС2

Разиграна палица –видео

Разигране палице

 

 

Прилог 1 –  Српски језик

Коњ и магаре, Д. Обрадовић – обрада

Објаснити народне изреке (болдирани део):

 • Када се каже да неко ради као коњ, то значи да ради веома много.
 • Када се нађемо у повољном положају, кажемо да смо на коњу.
 • Пасти с коња на магарца значи изгубити бољи положај и добити гори.

Да ли су имали прилику да виде коња, магарца ?(подсетити их на прошлогодишњи једнодневни излет у Засавицу)

Закључити: Коњ и магарац су домаће животиње, магаре је младунче магарца. Магарац је веома издржљива животиња.  Људи су магарце и коње у прошлости користили за јахање и ношење терета. У данашње време се све мање користе у те сврхе.

Прочитати (гласно, изражајно) басну Коњ и магаре, коју је написао Доситеј Обрадовић (читанка, стране 50. и 51.) и разговарати о поступцима јунака у њој.  Користити питања записана испод текста.

Ученици могу и да погледају интерактивни садржај у дигиталној читанци.

Где се дешава радња ове басне? Шта је магаре замолило коња? Како се оно тада осећало? Зашто коњ није помогао магарцу? Када је он схватио да је погрешио? Шта је коњ требало да учини? Зашто се господар појавио тек кад је магаре угинуло? Које особине су заједничке господару, коњу и магарцу из ове басне? Чему нас ова басна учи? Нагласити да је то ПОУКА!

Нагласити: Група реченица која развија једну тему у причи назива се одељак или пасус. Увек почиње увученим редом.

Записати у свеске:  НЕМА потребе сликати га и проследити.

                                  Коњ и магар – Д. Обрадовић

Особине коња: незаинтересован, охол, безосећајан, немилосрдан, себичан.

Особине магарета: марљив, издржљив, упоран, вредан, искрен, пожртвован

Особине господара: суров, немилосрдан.

Поуке:

Учини добро – не кај се, учини зло – надај се.

Ко зло чини, и дочекаће га.

Ко доброту сеје, љубав жање.

По делу се човек познаје.

Датум: Уторак

24. 3. 2020.

Одељење:

 

21 и 22

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину РТС2 Буђење пролећа (богаћење речника, придеви…)

Коњ и магарац, народна басна – утврђивање

Запис у свескама (word документ)

МАТЕМАТИКА

 

Настава на даљину РТС2 – Дељење бројем 2

Дељење бројевима 8 и 9 – обрада

Дигитални уџбеник е-учионица

Урадити задатке на 62 стр.

СВЕТ ОКО НАС Настава на даљину РТС2 – Пролеће

Жива бића се хране – обрада

Дигитални уџбеник е-учионица

(word документ)

 

 

ЧОС  

Четири важне речи: Извини, хвала, молим , опрости

Послушасти песму

https://www.youtube.com/watch?v=dI25g0Oxyvc

хор Звончица ,,Чаробне речи“

 

 

Прилог 1 –  Српски језик

 Коњ и магарац, народна басна – утврђивање

Израдом задатака присетити се садржаја басне Коњ и магарац. (пре израде се може још једном прочитати басна)

 1. Pročitaj pitanja i tačan odgovor (od vise ponudjenih) zapisi u svesku. – stampanim slovima latinice
 

a) Ко su glavni likovi u basni?

o  magarac i seljak;

o  konj i domaća čeljad;

o  konj i magarac.

 

 

b) Čime je seljak pretovario životinje?

o  kukuruzom;

o  senom;

o  drvima.

 

v) Ko je predložio da se krene prečicom?

o  seljak;

o  konj;

o  magarac.

 

g) Šta se životinjama dogodilo na putu do kuće?

o  napao ih je vuk;

o  zaglavili su se u blatu;

o  pao im je tovar u reku.

 

d) Kako je konj postupio u basni?

o  mudro;

o  nepošteno;

o  nepromišljeno.

 

đ) Šta otkrivaju postupci magarca?

o  da je zlonameran;

o  da optužuje druge za svoje greške;

o  da je poštovao konja.

 

 

e) Koja je poruka ove basne?

o  U nevolji treba pomoći drugome.

o  Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada.

o  Zle je sreće svako ko za magarećom pameti ide.

 

Посматрање слика у Латиници на страни 97.

Писање наслова за сваку слику (испод сваке слике, у уџбенику)

Коњ и магарац

Пречицом до куће

Испред баре

Заробљени у блату

Записани наслови су уједно и поднаслови за сваку целину. Што значи да целу причу можемо поделити на четири целине.

НЕМА потребе проследити.

Задатак: Препричати басну, по целинама, усмено.

Прилог 2 –  Свет око нас

Жива бића се хране – обрада

Кoјим оброком почињемо сваки дан? Зашто је доручак важан? Осим људима, којим још живим бићима је потребна храна? Због чега је важно да редовно уносимо храну?

Сва жива бића се хране и узимају воду. Храна је потреба да би се жива бића кретала, дисала, расла и развијала се.

Да ли се сва жива бића хране на исти начин?

Зашто кажемо да су биљке фабрике кисеоника и да су паркови плућа града?

Корен причвршћује биљку за земљиште и из њега она (својим кореном) упија воду и хранљиве састојке. Вода и хранљиви састојци из земљишта пролазе кроз стабло и стижу у све делове биљке. У листу, и осталим зеленим деловима свог тела, биљка помоћу сунчеве светлости и одређених састојака из ваздуха ствара сама себи храну.

Биљке, када стварају храну, ослобађају кисеоник (у ваздух или воду, зависи где живе).

Биљке током дана имају периоде када дишу и период када се хране. Када се хране (помоћу сунчеве светлоси) биљке узимају угљен-диоксид из ваздуха, а испуштју кисеоник. Када дишу (током ноћи), узимају кисеоник из ваздуха а испуштају угљен-диоксид. Зато није препоручљиво држати биљке у спаваћој соби.

Чме се храни овца, скакавац? А чиме вук, медвед? Чиме се храни човек?

 

Жива бића се хране на различите начине. Нека сами себи стварају храну (биљке), а нека користе друга жива бића као храну (људи и животиње).

Животиње могу да се хране биљкама и другим животињама.

Животиње које се хране биљкама називамо биљоједи, оне које се хране другим животињама су месоједи, а оне које једу и биљке и животиње су сваштоједи. Човек се храни и биљкама и животињама, и зато припада сваштоједима.

Уџбеник, страна 78.

У свеске записати наслов, испод преписати све што је болдирано.

Радна свеска стр.54. и 55. НИЈЕ потребно проследити на мејл.

У току недеље урадити у свесци следеће задатке:

Домаћи задатак (у свеске писати само решења):

 1. Наведене животиње разврстај у три групе ( биљоједи, месоједи, сваштоједи).

зец, медвед, ракун, лисица, јеж, веверица, детлић, дабар, миш, пуж, јелен, риба, пчела

 1. У сојој свесци допуни реченице или на линију запиши само тачан одговор (од више понуђених).

Кртица је ___________ (биљојед, месојед, сваштојед). Живи _______ (где?). Тело јој покрива ___________ ( кожа, крзно, перје, оклоп). Креће се тако што __________ (хода, лети, скаче, гмиже).

 1. Доцртај:

а) делове који су биљци потребни да би дисала и да би се хранила;

б) елементе природе који су потребни да би биљка дисала и хранила се.

Урађене задатке сликати и проследити на мејл.

Прилог 3. Час одељенског старешине

 

 

Дан и датум

 

Понедељак

23.03.2020.

Одељењa 2-1

2-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Настава на даљину РТС3 ,,Пролећница“Ј.Ј.Змај

Коњ и магарац, народна басна – обрада

Аудио видео https://www.youtube.com/watch?v=l381-YQ5kVE

Запис у свескама (word документ)

 

МАТЕМАТИКА

 

Настава на даљину РТС3  – Дељење, појам и елементи

Дељење бројевима 3, 4, 6, 7; – утврђивање

Рад у уџбенику стр. 59 и 60.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Музичка гимнастика

видео

https://www.youtube.com/watch?v=-BsbLToBCbk

 

СВЕТ

ОКО

НАС

 

Жива бића дишу– обрада

Дигитални уџбеник  е-учионица стр. 76. и 77.

Запис у свескама (word документ

 

Прилог 1 –  Српски језик

Коњ и магарац, народна басна – обрада

Кратко подсећање:

 1. Шта су басне? (Басне су кратке приче у којима су ликови животиње које говоре и понашају се као људи.)
 2. Које животиње су чести ликови у баснама?
 3. Какве људе представљају те животиње у баснама? (Лисица ‒ лукаве, сналажљиве, зец ‒ брзе, корњаче ‒ споре, мрав ‒ вредне, гавран ‒ глупе, магарац ‒ тврдоглаве, коњ ‒ поносне…)

 

Ученици читају басну у себи ( Латиница, стр. 96.). Поред текста се налази објашњење непознатих и  мање познатих речи.

Можете са њима поразговарати, поставити им неколико питања у вези са текстом, а у циљу провере разумевања прочитаног. ( Ко су главни ликови у басни?  Шта им је сељак рекао?  Ко је предложио да пођу пречицом и зашто?  Како је коњ реаговао на магарчев предлог?  Када је коњ схватио да је погрешио?  Шта се тада догодило?  Шта је на крају басне рекао коњ?

Записати у свеске:

„Konj i magarac“

Tema: U basni se govori o konju koji je pogrešio što je poslušao magarca.

Likovi: konj, magarac, seljak, domaća čeljad

Osobine likova:

кonj- nepromišljen, prati glupljeg od sebe,

мagarac- tvrdoglav, ne razmišlja o posledicama, optužuje druge za svoje greške

Poruke:

– Ako je ko lud, ne budi mu drug.

– Ko ne čini ništa, zlo čini.

Уколико је потребно, објаснити им значење пословица.

Одговорити на питања испод текста (усмено).

Прилог 2 –  Свет око нас

Жива бића дишу – обрада

Подсећамо се онога што смо до сада научили:

Природа је све оно што нас окружује, а што није створио човек.

Сунце је део природе, његова светлост и топлота утичу на биљке, животиње и људе.

Вода је део природе и веома је важна за сва жива бића, јер без ње и хране не би могла да расту и да се развијају.

Земљиште  је део природе, такође је и те како важно јер из њега расту биљке, а биљке су храна за људе и животиње.

Ваздух је свуда око нас и без њега нема живота, он је такође део природе.

Заједничке особине свих живих бића су: дишу, хране се и узимају воду, рађају се (долазе на свет), остављају потомство (размножавају се), расту, развијају се, старе и умиру.

Реши загонетку: Од њега живиш, нит` га једеш нити га пијеш.

Када удахнемо чиме се пуне наша плућа? Можемо ли ваздух да видимо? Које је боје?

Ваздух је безбојан, не можемо да га видимо. Он може да буде хладан, свеж, чист,… Када можемо да “видимо” ваздух? Када није чист видимо дим, осетимо непријатан мирис…

Када дубоко удахнемо, наша плућа се пуне ваздухом и шире. Плућа су део тела који људима и неким животињама служи за дисање. Ко још користи ваздух за дисање?

Сва жива бића дишу. Дисање је неопходно за све њихове активности.

Сва жива бића дисањем узимају из ваздуха или воде кисеоник.

Људи и неке животиње дишу помоћу плућа.

Уџбеник, стране 76 и 77.

Можемо ли ми да живимо у води, и у њој да дишемо? Зашто? Ко то може?

Рибе живе у води и у њој дишу помоћу шкрга (део тела који служи за дисање неким животињама). Мада, неке животиње живе у води и дишу на плућа. Кит, дише (помоћу плућа) тако што изрони из воде да би удахнуо ваздух.

Биљке су жива бића и такође дишу, како? Оне немају ни плућа,  ни шкрге. Биљке дишу целим својим телом.

У свеске записати наслов, испод преписати све што је болдирано.

 

Датум:

 

Субота

21.03.2020.

Одељењa: 2-1

2-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Настава на даљину РТС3 Писање великог слова

Пишемо писаним словима латинице – провера

Писање по диктату писаним словима латинице, родителји диктирају прослеђен текст у word документу

Домаћи задатак (word документ)

 

МАТЕМАТИКА

 

Настава на даљину РТС3 – Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем

За толико мањи и толико пута мањи број утврђивање

Наставни листић –припремљен  (word документ)

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Здрава стопалица

видео

https://www.youtube.com/watch?v=WAWiY-5ElBg

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Listening на странама 11 i 12 у Е-уџбенику

Одговарање на питања са стране 15 у Е-уџбенику

Израда домаћег задатка, стр 31 у прилогу

 

 

Прилог  1.                                                          Српски језик

Пишемо писаним словима латинице провера

Писање по диктату писаним словима латинице. Текст диктира одрасла особа.

Sportisti

Sve moje komšije treniraju neki sport. Petar trenira košarku, Uroš tenis, a Rastko rukomet. Vanja skija na Kopaoniku, a Saška roni u moru. Nemanja i Ivan su karatisti. Svi se sastaju u parku i sankaju se. Šta ti treniraš?

Испод диктата урадити задатак – записати (штампаним словима латинице) што више придева (придевски тематски речник), као одговор на постављено питање. И питање се записује.

Kakav trebada bude sportista?

– нпр. упоран, дисциплинован, одговоран…

Запис у свескама сликати и проследити учитељици!

 

Прилог 2.                                                Математика

За толико мањи и толико пута мањи број – проследити учитељици

 1. Израчунај број:

а) за 2 мањи од 12 _________________________________

б) 2 пута мањи од 12 ________________________________

в) за 4 мањи од 20 ________________________________

г) 4 пута мањи од 20 _________________________________

 1. Који број је 2 пута мањи од:

14____________________________________________

8_____________________________________________

20____________________________________________

 1. Марко има 16 балона, Зора 4 пута мање од њега , а Снежа за 4 мање од Марка.

Колико балона има Зора, а колико Снежа?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Син има 6 година. Отац је 7 пута старији од сина, а мајка је 7 година млађа од оца.

Колико година имају сви заједно?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 1. Први број је 16, други је 4 пута мањи, а трећи је за 8 мањи од другог. Одреди те бројеве.

Други број _____________________________________

Трећи број_____________________________________

 

Прилог 3.                                                 Енглески језик

У оквиру задатка на страни бр. 15 у Е-уџбенику, подсећамо се питања која почињу помоћним глаголом do- Do you play in the park at the weekend? Уколико је наш одговор потврдан, одговор ће гласити -Yes, I do, а уколико је одричан-No, I don’t.

Домаћи задатак је преузет из додатног материјала који вам ја копирам и који ви након израде задатка лепите у ваше свеске. С обзиром на то да смо сада спречени да то исто урадимо, замолила бих вас да ваше одговоре запишете у свеску, а потом да ми их проследите на проверу.

Подсећам вас да пронађете и послушате песмицу A busy week у Е-уџбенику, јер је веома мелодична и језички богата и врло лепо сте је усвојили.

Урађене примере проследити на е-маил: masasteacher@gmail.com

 

Датум:

 

Петак

20.03.2020.

Одељењa: 2-1

2-2

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 ВРСТЕ РЕЧЕНИЦА

 

Научили смо писана слова У, В, С, Ш, П, Р – утврђивање

Дигитални уџбеник  е-учионица, Латиница стр. 66. и 67.

Запис у свескама и рад на задацима у Латиници.

(word документ)

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

За толико мањи и толико пута мањи број -обрада

Дигитални уџбеник  е-учионица -стр. 56.

Рад на задацима у уџбенику, стр 57. и 58.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

+

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Материјал на 12 страна на српском језику за боље упознавање са Корона вирусом са деловима за дечији самостални рад.

https://lookaside.fbsbx.com/file/Korona%20objasnjena%20deci

%20PDF.pdf?token=AWy32H6hK9u8tWcX5JVrjwtjozOkEvC8NcEe- v7lXmCxM3zwnycJd3VcbD3PYxS8fUZ5hJrhtKMDNkHFH8I-g5PS9on_WFdbQvq80tI4npxxRUlQoiH1bIc0SvYVuWC3JzZv6jJRMlWld_VPhDj1xEpDCdC

Y75zNRsKD0XZi2RZnzFX6-6Kpa0ey6YUjTYa4k1Q6s4ksuVTDAzIFKQ_NK3bU

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Комшијске приче: Језик жирафе

Видео https://www.youtube.com/watch?v=kQBy2YGSXQY

 

ВЕРСКА НАСТАВА V ТРПЕЗА ГОСПОДЊА

25. час Слава у мојој породици

Крсна слава православни видео буквар 23

https://www.youtube.com/watch?v=bsBPJ06XnkM

 

 

Прилог 1. Српски језик

Учимо писана слова П, Р

Написати штампаним словима латинице реченице:

Petar radi u pekari.

Paprike rastu u povrtnjaku.

У новом реду издвојити  именице и глаголе.

imenice:

glagoli:

Плавом бојицом заокружити почетно слово именица, а црвеном бојицом почетно слово глагола.

Уочити да све именице почињу на слово П, а да сви глаголи почињу на слово Р.

У свескама записати нова писана слова латинице у табелу са две колоне. У левој колони писана слова ћирилице, а у десној одговарајућа слова латинице.

Испод табеле написати по један ред нових слова латинице (великог и малог).

У електронском уџбенику ( Латиница, стр. 64.) постоји могућност да путем анимације погледају како се правилно пишу нова слова. Уколико је потребно можете им и Ви (родитељи) започети.

Испод написаних редова, у новом реду, следи повезивање слова (делова речи).

па ( уобичајено)

оп – слово п нема “помоћну” ножицу, надовезује се на слово о одмах (горе)

ра – слово а нема “помоћну” ножицу, надовезује се на слово р одмах (горе)

Испод свега записати речи и реченицу:

– Petar, pekara, paprika

– Rista, ratnik, povrtnjak

Petrovi rukavi su kratki

Датум :

 

Четвртак

19.03.2020.

Одељењa: 2-1

2-2

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

И

ЧАС УЧЕЊА

Настава на даљину РТС3 –

 

Учимо писана слова П, Р-обрада

Дигитални уџбеник  е-учионица,

Латиница стр. 64. и 65.

Запис у свескама(word документ)

Рад на задацима у Латиници.

МАТЕМАТИКА

И

ЧАС УЧЕЊА

Настава на даљину РТС3 Замена места и здруживање сабирака

 

Дељење бројевима 6 и 7-утврђивање

Наставни листић (word документ)

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Причам ти причу

 

Видео и упуство

https://www.youtube.com/watch?v=uCV3LYQbYd8

СВЕТ ОКО НАС  

 

Настава на даљину РТС3

Живимо здраво

 

 

 

ЧОС Како разговарати са дететом о пандемији  (COVID-19)

 

https://www.unicef.org/serbia/medija-centar/vesti/kako-razgovarati-sa-detetom-o-pandemiji-novog-korona-virusa-covid-19

 

Прилог 1. Српски језик

Учимо писана слова П, Р

Написати штампаним словима латинице реченице:

Petar radi u pekari.

Paprike rastu u povrtnjaku.

У новом реду издвојити  именице и глаголе.

imenice:

glagoli:

Плавом бојицом заокружити почетно слово именица, а црвеном бојицом почетно слово глагола.

Уочити да све именице почињу на слово П, а да сви глаголи почињу на слово Р.

У свескама записати нова писана слова латинице у табелу са две колоне. У левој колони писана слова ћирилице, а у десној одговарајућа слова латинице.

Испод табеле написати по један ред нових слова латинице (великог и малог).

У електронском уџбенику ( Латиница, стр. 64.) постоји могућност да путем анимације погледају како се правилно пишу нова слова. Уколико је потребно можете им и Ви (родитељи) започети.

Испод написаних редова, у новом реду, следи повезивање слова (делова речи).

па ( уобичајено)

оп – слово п нема “помоћну” ножицу, надовезује се на слово о одмах (горе)

ра – слово а нема “помоћну” ножицу, надовезује се на слово р одмах (горе)

Испод свега записати речи и реченицу:

– Petar, pekara, paprika

– Rista, ratnik, povrtnjak

Petrovi rukavi su kratki

 

Прилог 2.  Математика

Дељење бројевима 6 и 7

1.Израчунај:

6 : 6 = 7 : 7= 21 : 7= 12 : 6 = 14 : 7=
18 : 6= 28 : 7 = 24 : 6= 35 : 7= 30 : 6=
42 : 7 = 36 : 6= 49 : 7= 42 : 6= 56 : 7=
48 : 6 = 63 : 7 = 54 : 6= 70 : 6= 60 :6=
 1. Шест девојчица деле шнале. Колико је добила свака, ако су добиле подједнако и укупно је било:

а) 12 шнала?…………………………………. б) 24 шнале?………………………………

в) 36 шнала?…………………………………. г) 60 шнала?………………………………..

 1. У одбојкашком тиму је 6 играча. На једном турниру учествовало је 48 одбојкаша. Израчунај колико се тимова такмичило.
 2. Снежана је седморици патуљака спремила 21 крофну. Поделила им је крофне тако да је свако добио једнак број крофни. Колико је крофни добио свако од њих?
 3. На колико најмање страна албума можеш ставити 60 фотографија ако на једну страну стане 6 фотографија?
 4. Количник бројева 63 и 7 увећај 4 пута.
 5. Дељеник је највећи непаран број 5. десетице, а делилац број 7. Израчунај количник.
 6. Огњенов отац има 36 година. Огњен је 6 пута млађи од оца и 5 пута млађи од мајке. Колико година је имала Огњенова мајка када се родио Огњен?

Датум

 

Среда

18.03.2020.

Одељење

 

2-1

2-2

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

И

ЧАС УЧЕЊА

Настава на даљину – РТС3  ГЛАС, СЛОВО, РЕЧ. РЕЧЕНИЦА

 

Глаголи-обрада

Дигитални уџбеници е-учионице,

Граматика Дар речи стр. 73-76.

Рад на задацима у Радној свесци стр. 47, 48. и 49.

 

 

МАТЕМАТИКА

И

ЧАС УЧЕЊА

 Настава на даљину – РТС3  САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

 

Дељење бројевима 6 и 7 – утврђивање

Рад на задацима у уџбенику, стр. 55.

 

 

 

СВЕТ

ОКО НАС

Природа и жива бића– обрада

 

Дигитални уџбеник  е-учионица стр. 74. и 75.

ПП презентација на адреси

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=A7pn28NpkiE&feature=emb_logo

Рад на задацима у Радној свесци, стр. 52.

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Весела столица

 

Видео и упуство

https://www.youtube.com/watch?v=EmQiYIHrFDI

 

Датум: Уторак,

17.3.2020.

Одељење:

 

 II1 и II2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

И

ЧАС УЧЕЊА

 

Настава на даљину – РТС3 Читамо заједно

Григор Витез: Дохвати ми, тата, Мјесец

Дигитални уџбеник  е-учионица, стр. 128. и 129.

Запис у свескама и рад на задацима у Радној свесци стр. 108 и 109.

За ученике који нису у могућности да прате садржаје у дигиталној Читанци припремљен је материјал у word документу.

 

МАТЕМАТИКА

И ЧАС УЧЕЊА

 

Настава на даљину – РТС3 Бројеви прве стотине

Дељење бројевима 3 и 4 утврђивање

Дигитални уџбеник  е-учионица – Дељење бројевима 3 и 4, стр. 50

Рад на задацима у уџбенику, стр. 51.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

(блок настава)

 

Знаци

На блоку бр.5 техником по избору, илустровати ,,Пролећну песму“ С.Коруновића слушану на часу музичке културе

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Пролећна песма, Станко Коруновић -обрада

Слушање композиције

е-уционица – Распевана фарма страна 2

уџбеник страна 49.

или поглеадти видео

https://www.youtube.com/watch?v=SRUXK3kq0jE

 

 

Прилог 1. Српски језик

Григор Витез  ,,Дохвати ми, тата, Мјесец

Тема: Дечак жели да му тата дохвати Месец

Татине особине: брижан, пожртвован, нежан, искрен, стрпљив, посвећен

Дечакове особине: радознао, искрен, детињаст

Прочитати песму Мој тата Стојанке Грозданов Давидовић у Радној свесци и одговорити на питања на стр. 108 и 109.

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ – за ученике који нису у могућности да прате садржаје у дигиталној Читанци

 

1.      Заокружи речи које се римују у наведеним строфама.

 

I na zemlju mora sjati                I da tebi, moje dijete,

Da zec vidi večerati                   Mjesec lagan san isplete

Da jež vidi putovati                   Od srebrnih niti

Da miš vidi trčkarati                  Pa da snivaš i ti.

Da bi ptice mogle spati

 

2. Колико стихова има у наведеној строфи? Подвуци тачан одговор.

 

Mjesec mora gore sjati

Ne smije se on skidati.

On mora kod zvijezda biti

Put zvijezdama svijetliti

Da zvjezdice kući znaju

Kad se nebom naigraju.

 

Понуђени одговори: четири, пет, шест.