m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Врх
Image Alt

ОШ "Марко Орешковић"

Драги наши ђаци, поштовани родитељи,

Остало је још неколико дана до почетка нове школске године и овде ћете моћи да сазнате важне информације.

У петак, 1. септембра почиње нова школска година. Сви ученици од другог до осмог разреда долазе у школу у 8.00 сати и остају у школи до великог одмора (9.35). Дружиће се са одељењским старешинама и вршњацима,  разговараће о почетку школске године, плану и програму рада у наредном периоду, пружању потребне подршке у раду и о свему што чини школски живот.

За ученике првог разреда организован је свечани пријем у школском атријуму са почетком у 17.30 часова.

У овој школској години настава за све ученика ће се одвијати од 8.00 часова, у једној смени.

 За ученике предметне наставе  термин од 8.00 до 8.45 је предвиђен за допунску, додатну наставу и друге активности (нулти час) док ће редовна настава почињати у 8.50.

Разредна настава (од 1. до 4. разреда) почиње редовну наставу од 8.00 по устаљеном распореду часова који ће добити од одељењских старешина.

На овај начин ће се омогућити ученицима разредне наставе већи број часова физичког и здравственог васпитања у спортској сали.

У складу са Смерницама Министарства просвете за организацију образовно – васпитног рада у школској 2023/24. години осмишљене су различите активности у прве две недеље септембра.

Заједнички циљ смерница је организација активности чијом ће се реализацијом и активним укључивањем ученика допринети првенствено развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

v Први наставни дан биће организован кроз разговор са ученицима како би се упознали са планом рада, као и заједничким разговорима са свим актерима школског живота, у циљу прављења образовне стратегије којом се односи у школи заснивају на поштовању, уважавању, сарадњи и солидарности;

v Током прве наставне недеље (4-8. 9. 2023.) организоваће се тематска настава са радионицама и другим активностима усмереним ка неговању емпатије, вредностима међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости

ТЕМАТСКИ ДАНИ:

 

ПОНЕДЕЉАК 4. 9. 2023. – МОЈА ШКОЛА

УТОРАК 5. 9. 2023. – ДРУГАРСТВО

СРЕДА 6. 9. 2023. – БЕЗБЕДНО…

ЧЕТВРТАК 7. 9. 2023. – СЛОБОДНО ВРЕМЕ

ПЕТАК 8. 9. 2023. – СПОРТСКО ПОНАШАЊЕ

v У другој наставној недељи (11-15.09.2023) наставници спроводе иницијално процењивање у оквиру појединачних предмета, програма наставе и учења и врше даље планирање образовно-васпитног рада у складу са резултатима иницијалног процењивања;

v Школе су у обавези да годишњим планом рада предвиде самовредновање рада школе у областима квалитета – Подршка ученицима и Етос (општа атмосфера у школи – толеранција, осећај заједништва, добри међуљудски односи, осећај безбедности, брига о ученицима, партнерство са родитељима, добра комуникација и слично). Самовредновање ће реализовати у првом полугодишту како би спровођење акционог плана унапређивања Подршке ученицима и Етоса реализовали почетком и током другог полугодишта.

Молимо све родитеље да узму веће учешће у вредновању рада школе путем анкета које прослеђујемо сваке године, јер због веома малог одзива добијени подаци не представљају истините, тачне, мерљиве, актуелне, поуздане податке  које школа користи за израду акционог плана за унапређење квалитета рада.

v Током септембра спровешће се и процена адаптације за ученике петог разреда на нову средину и планираће се мере подршке са наставницима и ученицима;

v Завод за унапређење образовања и васпитања је, у складу са циљевима образовно-васпитног рада у школској 2023/2024. години, креирао нову слободну наставну активност за ученике од петог до осмог разреда основне школе – Врлине и вредности као животни компас I и II које ћемо уврстити у план СНА од идуће школске године. У овој школској години представићемо наведену СНА на часовима одељењског старешине и ученике упознати са сдржајем, планом и програмом рада.

v До краја првог полугодишта, школе ће заједно са ученицима и родитељима креирати идентитет (мото) школе тако што ће дефинисати заједничке вредности, очекивана понашања и исходе понашања у оквиру школе и друштва у целини, које су у складу са утврђеним идентитетом.

v Током школске године пропагираће се и охрабривати понашања ученика, наставника и родитеља у складу са дефинисаним идентитетом школе, а он ће се континуирано обогаћивати и промовисати како у настави тако и изван школе;

Хуманитарне активности и активности у локалној заједници – У складу са циљевима Смерница, идентитетом школе и вредностима које се у школи промовишу, школа ће организовати са родитељима и ученицима хуманитарне акције ослањајући се на постојеће ресурсе у локалној заједници.

Ваннаставне активности – Овим активностима обухватиће се што већи број ученика, у складу са њиховим интересовањима, уз уважавање различитих потреба и доступних ресурса и капацитета школе, а са фокусом на развој позитивних људских вредности, унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности

уз уважавање различитости.

Сарадња са родитељима – У циљу стварања сарадничке атмосфере и развоја поверења неопходно је укључивати родитеље као равноправне партнере у све сегменте и области рада школе.

Потребно је да школа преузме иницијативу за организовање што више активности у којима заједно учествују наставници, ученици и родитељи.

Позивамо све родитеље да учествују у што већем броју у животу и раду школе, да се одазивају на заједничке, образовне радионице које организује школа, да присуствују сусретима и дружењима, посећују Дан отворених врата школе, помогну ученицима у области професионалне оријентације представљањем занимања, учествују у школским пројектима….

Допунска и додатна настава биће организована тако да буду искључиве, односно да не подржавају компетитивност међу ученицима и посредно шаљу поруке ученицима да нису успешни или талентовани у некој области. Допунска настава треба да има облик консултативног рада намењеног свим ученицима, као и да се користе предности вршњачког подучавања и подстакну родитељи да пруже подршку (на пример кроз креирање Клубова за учење).

Током додатне наставе истицати важност ученичких интересовања и уложеног труда, а не стављати акценат искључиво на изванредна постигнућа и значај такмичења.

Излети, настава у природи, екскурзије и студијска путовања пружају могућност да се одређени образовни исходи остваре током другачијег облика наставе (на пример, посета културноисторијски значајним местима, обиласцима природних богатстава, разговора са мештанима).

Такође, сви облици наставе омогућавају наставницима да упознају ученике у неформалној атмосфери и стекну бољи увид у њихове социоемоционалне компетенције и степен прихваћености у вршњачкој групи, као и да ,,осете“ динамику вршњачких односа у одељењу, што је важно за превенцију насиља и неговање вредности сарадње и солидарности.

Час одељењског старешине има важну улогу у развоју моралних капацитета детета, ставова и уверења ученика и у упознавању ученика са школским животом и односима којима уважавају друге. У разговор и дискусији треба да буду укључени сви ученици као и да буду заступљени садржаји и активности везани за развој емпатије, сарадње, солидарности, поштовања различитости и сл. Програм одељењских заједница и одељењског старешине ће се организовати у складу са раније послатим документом Упутство за педагошки рад одељењских старешина.

Срадања са родитељима – У циљу стварања сарадничке атмосфере и развоја поверења неопходно је укључивање родитеља као равноправних партнера у све сегменте и области рада школе. Школа ће наставити и даље да обавештава родитеље различитим каналима комуникације јасно и прецизно о свим актуелностима школског живота и рада и обезбедити прилику за двосмерну комуникацију коју ће одликовати узајамно поштовање и уважавање. Партиципација родитеља је добродошла и неопходна. Од родитеља очекујемо одговорно понашање, односно праћење напредовања ученика које, између осталог, подразумева редовно извештавање одељењског старешине о променама у понашању и учењу код ученика као и спремност за консултације како са наставницима тако и са стручним сарадницима школе или спољним сарадницима.

Школа ће организовати и тематске родитељске састанке на основу сагледавања потреба родитеља (спровести анкетирање родитеља којим би се сагледале њихове потребе на почетку и током школске године и ослањати се на податке добијене кроз разговоре реализоване на почетку првог полугодишта).

Сарадња са родитељима оствариваће се и кроз активности Тима за сарадњу са породицом јер ће школа преузети иницијативу за организовање што више активности у којима заједно учествују наставници, ученици и родитељи. Од изузетног је значаја развој партнерства са породицом у контексту коришћења различитих могућности укључивања родитеља и неговања партнерства, с обзиром да породица и школа имају заједничке интересе и одговорности према деци у стварању бољих програма и прилика за развој и постигнућа ученика.

Током целе школске године у реализацији свих наставних, ваннаставних и осталих облика образовно-васпитног рада важно је достизање међупредметних компетенција, одговарајућих исхода образовања и стандарда квалификација код свих ученика како би њихово образовање испунило образовну и васпитну функцију неопходну за укључивање у савремено друштво и свет рада као и остатак школовања.

Посебан нагласак током ове школске године је на развоју позитивних људских вредности, унапређивању односа заснованих на поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

 

МНОГО СРЕЋЕ И УСПЕХА У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ!

                                                  Директор, Гордана Радојевић